Punct de vedere APNSR – Sportul romanesc si pandemia de Coronavirus SARS -CoV-2

  • 0

Punct de vedere APNSR – Sportul romanesc si pandemia de Coronavirus SARS -CoV-2

Tags : 

Miercuri, 18 martie, în cadrul ședinței de Guvern, a fost adoptată Ordonanța de urgență pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2. Astfel, la propunerea ministrului Tineretului și Sportului, Ionuț Stroe, membrii Guvernului au fost de acord că statul trebuie să intervină pentru a proteja cluburile sportive afectate de măsurile preventive necesare pentru combaterea răspândirii noului coronavirus (COVID-19), în principal cele care vizează suspendarea programului competițional. Private de o sursă importantă de venit, multe cluburi mici riscă să nu mai poată achita drepturile financiare ale sportivilor și personalului tehnic auxiliar, ceea ce poate duce, pe termen mediu și lung, la o involuție accentuată a întregului fenomen sportiv din România.

Pentru a preveni o astfel de situație, Guvernul României a hotărât ca și persoanele care își desfășoară activitatea în baza unui contract de activitate sportivă să beneficieze de același prevederi ca și persoanele care au încheiate contracte individuale de muncă. Astfel, în eventualitatea că angajatorul s-ar vedea obligat să întrerupă colaborarea cu sportivii, statul ar interveni și ar asigura un venit de minimum 75% din salariul aferent contractului individual de muncă sau din drepturile în bani aferente contractului de activitate sportivă, plăți care vor fi suportate din bugetul asigurărilor pentru șomaj, sumă plafonată la nivelul de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea 6/2020 privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2020. De asemenea, alți profesioniști (kinetoterapeut, preparator fizic și alte categorii asemănătoare) astfel cum sunt reglementați de Codul Civil, care întrerup activitatea total sau parțial în baza deciziilor emise de autoritățile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgență decretate, beneficiază din bugetul de stat de o sumă la nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată stabilit pentru anul 2020.

“Sportul românesc trece în aceste momente printr-o situație extrem de dificilă, provocată de răspândirea noului coronavirus, ceea ce a dus, în contextul măsurilor de prevenție dispuse de Guvernul României, la amânarea, suspendarea sau chiar anularea competițiilor sportive. Aceste decizii cu impact major asupra cluburilor și implicit a sportivilor, pentru că multe cluburi se vor vedea puse în imposibilitatea de a-și onora contractele, trebuie compensate cu măsuri care să ajute cluburile să treacă peste această perioadă grea. În plus, pe fondul pierderii veniturilor din vânzarea de bilete, a drepturilor TV, a veniturilor din sponsorizări, cluburilor le va fi practic imposibil, în situația actuală, să găsească resursele financiare menținerii activității. Este extrem de important să oferim acum acest ajutor și doresc să le mulțumesc colegilor din Guvern, mai ales premierului Ludovic Orban, toți au înțeles acest lucru și m-au sprijinit. Consider că este normal ca și persoanele care își desfășoară activitatea în baza unui contract de activitate sportivă să beneficieze de același prevederi ca cele care au încheiate contracte individuale de muncă. Trebuie să ajutăm  și activitatea sportivă, pentru că este un domeniu care este afectat de către COVID-19 și aici, implicațiile sunt pe termen lung. Am gândit această măsură în primul rând ca pe un ajutor pentru sportivii care au contracte mici, cum sunt majoritatea în România, este un ajutor care practic îi ajută să supraviețuiască și să-și continue activitatea la clubul la care sunt legitimați. Legea se aplică tuturor ramurilor sportive, celor ce au contracte de activitate sportivă”, a declarat Ionuț Stroe.

De asemenea, o altă măsură care vine în sprijinul activității sportive este amânarea la plată a serviciilor de utilități – electricitate, gaze naturale, apă, servicii telefonice și de internet precum și de amânarea la plată a chiriei pentru imobilul cu destinație de sediu social și de sedii secundare, pentru federațiile sportive naționale și cluburile sportive care dețin certificat de identitate sportivă și a căror activitate este afectată direct prin măsurile dispuse de autoritățile publice pentru prevenirea și combaterea pandemiei determinate de infecția cu COVID 19.

 Sursa: www.mts.ro 

Cum văd angajatorii în sport situaţia?

 Urmare a suspendării activităţii începând cu data de 09.03.2020 şi a intrării în Starea de Urgenţă începând cu data de 16.03.2020, multe structuri sportive ne-au comunicat cu îngrijorare următoarele aspecte:

  1. Structurile sportive (mai ales cele de drept privat) au intrat în starea de blocaj financiar ca urmare a diminuării veniturilor proprii;
  2. Suspendarea activitătii, urmare a masurilor luate la nivel naţional, a condus la neîncasarea taxelor şi cotizaţiilor, retragerea sponsorilor şi bineînţeles la imposibilitatea achitarii facturilor de utilităti şi chirie, a CIM urilor si CAS urilor incheiate, a contribuţiilor la bugetul de stat;
  3. Acest blocaj va conduce automat la imposibilitatea reluarii activitatii in momentul ieşirii din starea de urgenţă!

Urmare a celor prezentate mai sus, am solicitat Ministerului Tineretului şi Sportului să efectueze toate demersurile pentru obtinerea de la Guvernul Romaniei de compensaţii financiare si alte măsuri de protectie pentru angajatorii şi angajaţii din sport, astfel:

A. Implementarea unui ,,Plan de Masuri pentru Sport în România, pe perioada Stării de Urgenţă’’ care să conţină:

  1. Constituirea prin Hotărâre de Guvern, a ,,Comitetului National de Criză în Sport,, care va avea un Regulament de Funcţionare propriu cu următoarele sarcini importante:

– stabilire a masurilor de reorganizare a activităţilor sportive şi a compensaţiilor financiare pentru protecţia socială a angajaţilor în sport şi a angajatorilor, în funcţie de specificul activităţii;

– monitorizare, coordonare si gestionare a informaţiilor transmise de către Comitetele de Criză pe Ramură de Sport, pe toată perioada Stării de Urgenţă, stabilirea de măsuri de optimizare a activităţilor;

– stabilirea numărului minim de angajaţi care vor rămâne în activitate şi în plată, pe toată perioada Stării de Urgenţă, în funcţie de specificul structurii sportive şi dimensiunea organigramei;

– plafonarea valorii financiare a CIM urilor şi CAS urilor pe toată perioada Stării de Urgenţă, pentru toate categoriile participante la activitatea sportivă, posibilitatea reeşalonării pe următoarele 12 luni de la ieşirea din această stare;

– colaborarea cu factorii decidenţi (Guvernul României, alte Comitete de criză stabilite pe diferite domenii,etc) pentru buna desfăşurare a activităţilor pe toată perioada Stării de Urgenţă;

– alte sarcini;

2. Constituirea Comitetelor de Criza pe Ramura de Sport prin Hotărâre de Birou Federal/Consiliul Administrativ, care vor îndeplini următoarele sarcini importante:

  • colectare de informaţii şi înaintare de propuneri/pachete de măsuri necesare bunei desfăşurări a activităţii;
  • monitorizare şi control a structurilor sportive membre, pentru implementarea măsurilor stabilite la nivel naţional;
  • alte sarcini;

3. Acordarea de compensatii financiare şi subvenţii pentru structurile sportive de drept public şi privat, pentru urmatoarele capitole de cheltuieli:

– Plata CIM urilor pentru angajatii din urmatoarele categorii: personal administrativ, personal auxiliar de intretinere, antrenori, alte categorii de persoane care participa la activitatea sportiva;

– Plata CAS urilor pentru urmatoarele categorii: antrenori si alti tehnicieni care participa la activitatea sportiva;

– Plata facturilor de utilitati, întreţinere şi consevare imobile si baze sportive proprii sau aflate în inchiriere/administrare;

Important!

Majoritatea structurilor sportive în România sunt de drept public, mare parte dintre ele fără infrastructură proprie (mai ales structurile sportive subordonate autorităţilor administraţiilor publice locale) şi cele private!

Avem foarte puţine baze sportive şi structuri de drept privat care investesc în copii şi juniori şi în infrastructură!

Măsurile care trebuie luate,  trebuie să asigure continuitatea, protecţie socială şi protejarea investiţiilor private.

Fără astfel de măsuri de protecţie, în maxim 2-3 luni, un val de insolvenţe şi implicit falimentul va afecta sportul românesc!

Sugerăm ca pe fondul stării de urgenţă, angajatorii şi angajaţii din sport să încheie un Contract Colectiv de Muncă care să stabilească drepturile şi obligaţiile comune, să fie plafonat venitul net lunar la o valoare convenită de comun acord şi posibilitatea reeşalonării valorilor financiare pe perioada următoarelor 12 luni! Altfel, memoriile depuse vor conduce la un blocaj al activitaţii şi implicit depunctarea, neprogramarea la meciuri, insolvenţa/falimentul structurilor sportive.

 Update 22.03.2020

Urmare a publicării în Monitorul Oficial a     ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 29 din 18 martie 2020 privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare şi a  ORDONANŢEI DE URGENŢA nr. 30 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, constatăm cu stupoare că nu avem nici o prevedere care să se refere la compensaţii sau subvenţii financiare sau posibilitatea accesării de credite cu dobândă zero, pentru structurile sportive.

În conformitate cu prevederile ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 29 din 18 martie 2020 privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare avem la art. IX. alin. (1) prevăzut că ,,Prin derogare de la prevederile art. 23 alin. (1) şi (2) din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi de la prevederile art. 6 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2020 se pot promova rectificări bugetare în primul semestru al anului.’’

Ce insemnă această prevedere?

Înseamnă că prin derogare, se pot efectua rectificări bugetare şi în semestrul I al anului fiscal 2020. Pentru structurile sportive de drept public dar şi pentru federaţiile sportive naţionale care sunt structuri de drept privat şi de utilitate publică, activarea acestei posibilităţi de rectificare, poate afecta pozitiv sau negativ valoarea bugetului!

 La art. X. alin.(1) ,,Pe durata stării de urgenţă, întreprinderile mici şi mijlocii, astfel cum sunt definite de Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, care şi-au întrerupt activitatea total sau parţial în baza deciziilor emise de autorităţile publice competente, potrivit legii, pe perioada stării de urgenţă decretate şi care deţin certificatul de situaţie de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, beneficiază de amânarea la plată pentru serviciile de utilităţi – electricitate, gaze naturale, apă, servicii telefonice şi de internet, precum şi de amânarea la plată a chiriei pentru imobilul cu destinaţie de sediu social şi de sedii secundare.’’

(2) Prin derogare de la alte dispoziţii legale, în contractele în derulare, altele decât cele prevăzute la alin. (1), încheiate de întreprinderile mici sau mijlocii prevăzute la alin. (1), poate fi invocată forţa majoră împotriva acestora numai după încercarea, dovedită cu înscrisuri comunicate între părţi prin orice mijloc, inclusiv prin mijloace electronice, de renegociere a contractului, pentru adaptarea clauzelor acestora cu luarea în considerare a condiţiilor excepţionale generate de starea de urgenţă.
(3) Se prezumă a constitui caz de forţă majoră, în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, împrejurarea imprevizibilă, absolut invincibilă şi inevitabilă la care se referă art. 1.351 alin. (2) din Codul civil, care rezultă dintr-o acţiune a autorităţilor în aplicarea măsurilor impuse de prevenirea şi combaterea pandemiei determinate de infecţia cu coronavirusul COVID-19, care a afectat activitatea întreprinderii mici şi mijlocii, afectare atestată prin certificatul de situaţie de urgenţă. Prezumţia poate fi răsturnată de partea interesată prin orice mijloc de probă. Caracterul imprevizibil se raportează la momentul naşterii raportului juridic afectat. Nu vor fi imprevizibile măsurile luate de autorităţi în conformitate cu actul normativ care a instituit starea de urgenţă.
(4) Penalităţile stipulate pentru întârzieri în executarea obligaţiilor decurgând din contractele încheiate cu autorităţile publice de către întreprinderile mici şi mijlocii prevăzute la alin. (1) nu se datorează pentru durata stării de urgenţă.

Alin. (10) De dispoziţiile alin. (1) beneficiază federaţiile sportive naţionale şi cluburile sportive care deţin certificat de identitate sportivă şi a căror activitate este afectată direct prin măsurile dispuse de autorităţile publice pentru prevenirea şi combaterea pandemiei determinate de infecţia cu coronavirusul COVID-19. Criteriile pe baza cărora sunt stabiliţi beneficiarii acestei măsuri se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.’’

 Ce insemnă această prevedere?

Federaţiile sportive şi cluburile sportive care deţin CIS şi care trebuie să dovedească faptul că au fost afectate de măsurile dispuse pentru prevenirea şi combaterea pandemiei, beneficiază de amânarea la plată pentru serviciile de utilităţi – electricitate, gaze naturale, apă, servicii telefonice şi de internet, precum şi de amânarea la plată a chiriei pentru imobilul cu destinaţie de sediu social şi de sedii secundare. Atenţie! Trebuie aşteptată HG prin care vor fi stabilite criteriile pe baza cărora sunt stabiliţi beneficiarii dar mai ales trebuie efectuată notificarea în scris!

Deşi facem trimiteri şi arătăm că ,,Având în vedere măsurile stabilite în sarcina autorităţilor administraţiei publice centrale prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, emis în contextul evoluţiei situaţiei epidemiologice internaţionale determinate de răspândirea infecţiei COVID-19, se impune realizarea posibilităţii promovării de rectificări bugetare pentru alocarea sumelor necesare combaterii efectelor negative ale acestui virus în primul semestru al anului şi adoptarea unor măsuri de flexibilizare a
execuţiei bugetare care să vină în sprijinul ordonatorilor principali de credite care se confruntă cu o serie de cheltuieli neprevăzute a căror finanţare comportă urgenţă.
Întrucât statul este obligat să ia măsuri pentru asigurarea igienei şi a sănătăţii publice a cetăţenilor şi întrucât elementele mai sus prezentate vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă’’
(OUG 29/18 martie 2020), ne gândim la activitatea microintreprinderilor şi întreprinderilor mijlocii dar nu şi la structurile sportive!?

Ca de obicei, autoritatea guvernantă în sport (Ministerul Tineretului şi Sportului) doarme, negandindu-se la impactul major pe care această situaţie nedorită de nimeni, va afecta buna desfăşurare a activităţii.  Neavând un departament care să gândească strategii şi politici publice, nici în această perioada nu se gândesc la pachete de măsuri care să ajute structurile sportive.

Sportul în România, nu este tratat din păcate şi ca o afacere. Deşi structurile sportive contribuie substanţial la bugetul de stat, drepturile din acest punct de vedere sunt limitate.

Din această cauză, nu avem consolidată o industrie a sportului, iar regresul acestui domeniu este constant în ultimii ani. MTS nu vrea să înţeleagă că se impune o reorganizare din temelii a sistemului şi o aşezare pe fundamente sănătoase în care să existe pârghii lucrative şi să fie respectat principiul autonomiei în sport! Structurile sportive trebuie să fie toate de drept privat şi asociative, cu statut de utilitate publică acolo unde este cazul (CS Dinamo, CSA Steaua, CS Rapid, structurile sportive subordonate MTS, structurile sportive subordonate MEC, alte structuri sportive).

O mare vină pentru acest context nesănătos o au şi federaţiile sportive. Acestea trăiesc aproape exclusiv din banii publici alocaţi de către MTS, au foarte puţini sponsori, iar taxele impuse cluburilor sportive fiind suficiente pentru ,,traiul liniştit’’ a puţinilor angajaţi ,,federali’’ care administrează activitatea în fiecare sezon competiţional.

Putem spune ca MTS este de fapt o agenţie de plăţi în sport, iar federaţiile ,,mulţumite’’ cu puţinul alocat în fiecare an?! Nu greşim dacă facem această afirmaţie…

 

În sport, bugetul este  stabilit în funcţie de obiectivul de performanţă şi mai ales de caracterul/scopul structurii sportive dacă ne referim la copii şi juniori.

 Să luăm cazul unei structuri sportive de drept public.

Bugetul este construit din credite bugetare alocate de autoritatea administraţiei publice în subordinea căreia funcţionează şi din veniturile proprii preconizate. Nerealizarea veniturilor proprii prin suspendarea activităţii, va conduce automat la diminuarea bugetului. Diminuarea bugetului va afecta nu numai buna funcţionare a structurii sportive ci şi obiectivul de performanţă.

Totuşi, aceste structuri sportive sunt oarecum favorizate, primind creditele bugetare aprobate pentru anul 2020 nu vor suferi prea mult, în situaţia creată.

În ce fel sunt ajutate prin prevederile OUG 30 din 18 martie 2020? Aceste structuri de drept public oricum au un buget anual aprobat. În această perioadă le sunt diminuate doar veniturile proprii ca urmare a suspendării activitătii. Prin suspendarea CAS urilor şi/sau CIM urilor, vor primi în limita a maxim contravaloarea unui salar mediu brut pe economie, dar nu mai mult de 75% dintre angajaţi/semnatari de contracte de activitate sportivă! Suntem de părere că, ponderea va fi mai mare la suspendarea CAS urilor şi mai mică a CIM urilor! De ce? Vom prezenta în câteva zile un material în care vă vom explica şi acest lucru!

Dacă ne referim la structurile sportive de drept privat, aici avem cea mai mare problemă.

Şi aşa foarte puţine la nivel de mare performanţă în jocurile sportive, ele sunt cele mai afectate!

Cele care vor suferi cel mai mult vor fi cluburile de fotbal şi structurile de drept privat din toate ramurile de sport. Deasemenea, structurile sportive indiferent de dimensiune (buget anual şi valoare investiţii în infrastructură) care au baze sportive proprii şi activităţi adresate cu precădere copiilor şi juniorilor dar şi publicului larg pentru activităţi de loisir sau fitness.

În această zonă anticipăm că marea majoritate vor avea probleme mari, unele nu vor reuşi din păcate să depăşească perioada de criză care ne va copleşi pe mulţi în următoarele luni.

ORDONANŢEI DE URGENŢA nr. 30 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 aduce o măsură de amânare a plăţii facturilor pentru chirii, utilităti aprobată prin OUG 30/2020, este una binevenită dar nu suficientă. Presupunând că parcurgem perioada notificărilor şi structurile sportive sunt înţelese de către proprietarii de imobile şi furnizorii de utilităţi, în momentul reluării activităţii, neexistând lichidităţi, aceste facturi nu vor putea fi plătite. Dacă mai luăm în calcul şi faptul că se apropie vara, perioada în care datorită vacanţei şi a concendiilor, încasările sunt diminuate substanţial, la care mai punem şi reticenţa cu care marea majoritate a populaţiei va relua practicarea unui sport sau participarea ca spectator la un eveniment sportiv, avem imaginea completă a unui dezastru financiar care va conduce probabil la intrarea în insolvenţă sau faliment a multor cluburi.

Soluţia nu este amânarea ci subvenţia financiară!

Din informaţiile noastre, nu avem in ligile naţionale de baschet, volei, handbal şi rugby nici o structură de drept privat care va avea probleme majore din acest punct de vedere.

De ce?

Pentru că, bugetele sunt asigurate în proporţie covârşitoare tot din fonduri publice alocate de către administraţiile publice. Doar retragerea sprijinului financiar din partea sponsorilor şi diminuarea veniturilor proprii, pot afecta buna funcţionare.

Sponsorizarea fiind un act liberativ, contractele de sponsorizare pot fi suspendate, agentul economic neavând nici o obligaţie din acest punct de vedere, mai ales in contextul actual.

APNSR atrage atenţia încă din anul 2016 că se impune o hotărâre de guvern privind regulamentul de punere în aplicare aplicare a Legii Sponsorizării, în sensul în care trebuie respectată prevederea ca actul sponsorizării să nu poată fi efectuat către fundaţiile/organizaţiile proprii şi nici către rudele de până la gradul IV, un control mai riguros al acestui mecanism şi stabilit cuantumul amenzilor pentru cei care încalcă această prevedere. Deasemenea se impune şi au fost depuse 2 iniţiative în ceea ce priveşte mecanismul acordării sponsorizării prin prevederile Codului Fiscal. Ultima iniţiativă este cu toate avizele şi punctele de vedere primite, adaptată conform recomandărilor şi asteaptă a fi aprobată de Camera Deputaţilor forul legislativ decizional. Puţină voinţă politică pe fondul crizei create de această pandemie poate crea din Legea Sponsorizării o pârghie lucrativă!rolex lady datejust replica

Măsura Guvernului de a aloca 75% pentru plata salariilor (CIM şi CAS) în sport este una bună, dar din pacate şi incompletă. Structurile sportive trebuie să urmeze prevederile OUG 30 din 18 martie 2020 pentru a obţine valoarea maximă a salarului mediu brut, care este 5.200 de lei brut.

Atragem atenţia că vor fi mari probleme în ceea ce priveşte plata diferenţei până la valoarea integrală a unui contract (CIM sau CAS). Proponerea APNSR este de a se semna Contractul Colectiv de Muncă pe ramură de sport între angajatori şi angajaţi iar federaţiile pe ramura de sport să modifice corespunzător regulamentele pentru a se evita memoriile pe această temă. Reeşalonarea la plată a diferenţei până la valoarea integrală a unui contract este o decizie care poate fi luată de angajator şi angajaţi. Implicarea MTS ului ca autoritate guvernantă este crucială în rezolvarea acestei probleme.identify fake rolex

Educaţia fizică şi sportul fac parte din educaţia generală a individului. Structurile sportive contribuie prin plata contribuţiilor la bugetul de stat în fiecare lună ca şi ceilalţi agenţi economici din România. Mai mult decât atât, structurile sportive contribuie la dezvoltarea mediului de afaceri din servicii precum transport, cazare, masă, asigurări, marketing, servicii media, asigurări, servicii medicale, ticketing, comerţ şi producţie de echipament sportiv, altele.

Prin măsurile pe care le solicităm a fi luate de către Guvernul României, structurile sportive vor asigura cadrul organizatoric necesar îmbunătăţirii stării de generale de sănătate a populaţiei şi cel de dezvoltare economică implicit.triple a replica watches

Atentionam si tragem un mare semnal de alarmă, insistând ca şi structurile sportive de drept privat (asociaţiile cluburi sportive şi SA urile sportive) să benificieze de prevederile unei OUG speciale, în sensul în care să fie gândită modalitatea prin care ,,aceste structuri sportive să poată accesa credite iar Ministerul Finanţelor Publice să acorde subvenţii pentru:

  • dobânzile aferente creditelor/liniilor de credit pentru finanţarea structurilor sportive de drept privat pentru constituirea capitalului de lucru şi a creditelor pentru investiţii pentru infrastructură sportivă în procent de 100%, din bugetul Ministerul Finanţelor Publice;
  • o schemă de ajutor de stat/de minimis pentru subvenţii acordate structurilor sportive de drept privat pentru plata chiriilor şi facturilor de utilităţi în cuantum de 100% pentru perioada a 12 luni calendaristice începând cu data de 9.03.2020;

măsuri  asociate programului sportiv naţional de utilitate publică ,,Dezvoltarea şi Sprijinirea Sportului Românesc’’ care va fi stabilit prin OM al Ministerului şi Sportului în conformitate cu prevederile HG 884/2001 regulamentul de punere în aplicare a Legii 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului.

Caliman Constantin


Leave a Reply